OPĆE INFORMACIJE

Hvala vam što ste posjetili našu web stranicu. Posjetiteljima i gostima naše kavane i restorana Lvxor pristupamo s osobitom pažnjom radi stjecanja vašeg povjerenja i ispunjenja vaših očekivanja.

S obzirom na važnost privatnosti i prava na privatnost, trgovačko društvo Carski trg d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te važećih hrvatskih izvora prava. Stoga Vas ovim putem želimo obavijestiti o tome kako štitimo Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađujemo i na koji način možete dobiti informacije o Vašim osobnim podacima kojima raspolažemo. Vašim osobnim podacima raspolažemo odgovorno, ne samo radi poštivanja odredbi Uredbe i drugih izvora prava kojima je uređena zaštita osobnih podataka, već i radi ostvarivanja našeg cilja tj. odgovornog rukovanja Vašim osobnim podacima.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi. Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost Vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade osobnih podataka je:
CARSKI TRG D.O.O.

Kontakt podaci voditelja obrade:

 • e-mail adresa: lvxor@lvxor.hr,
 • adresa: Ulica slobode 46, Split.

Davanjem osobnih podataka (ime, prezime i sl.) jamčite da su podatci koje ste naveli točni te da ste upoznati i suglasni s odredbama ove Politike privatnosti.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi odgovora na vaš upit, statističke svrhe, rezervacije, te u druge zakonom i drugim propisima propisane svrhe.

Podatci o kreditnoj kartici koje nam date upotrebljavaju se isključivo kao sredstvo osiguranja plaćanja usluga i štitimo ih isto kao i druge osobne podatke, sukladno Uredbi i nacionalnom zakonodavstvu. Poslije uredno pružene i plaćene usluge ti podatci se više ne upotrebljavaju bez izričite suglasnosti ispitanika.

OSOBNI PODATCI KOJE UREĐUJE I OBUHVAĆA NAŠA POLITIKA PRIVATNOSTI

 • ime i prezime,
 • identifikacijski broj, 
- država prebivališta,
- mjesto prebivališta,
 • vrsta identifikacijskog dokumenta,
- broj identifikacijskog dokumenta,
- vrijeme dolaska/odlaska (sustav videonadzora),
 • e-mail adresa,
- broj telefona/mobitela/faksa,
 • podaci o kreditnoj kartici,
 • postupak plaćanja ili osiguranja plaćanja,
 • vaše preferencije radi poboljšanja naše usluge,
 • bilo koji drugi podatci koje nam napomenete, a za koje želite da ostanu tajni,
 • životopis prilikom prijave na natječaj radi zasnivanja radnog odnosa.

Ova Politika privatnosti ne odnosi se na našu obradu osobnih podatka uime i na temelju uputa treće strane koji zakonski imaju pravo s nama dijeliti Vaše osobne podatke.

SVRHA OBRADE

Obrada osobnih podataka obavlja se u sljedeće svrhe:
odgovora na upit, rezervacije, osiguranja pružanja, poboljšanja i plaćanja usluge te u druge zakonom i drugim propisima propisane svrhe.

VREMENSKO VAŽENJE ČUVANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvati ćemo samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila obveza određena sukladno propisima ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

 • na adresu e-pošte: lvxor@lvxor.hr,
 • na adresu: Carski trg d.o.o., Ulica slobode 46, Split.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako Vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje obvezno sukladno relevantnim propisima.

TAJNOST PODATAKA

Vaši osobni podatci ostaju tajni prilikom posjeta web stranici kavane i restorana Lvxor i posjeta istoj kavani i restoranu. Obvezujemo se da trećim stranama nećemo otkrivati vaše osobne podatke, osim u slučajevima propisanima važećim zakonodavstvom. Vaše osobne podatke ne otkrivamo neovlaštenim trećim stranama bez vaše izričite privole jer se to protivi Politici privatnosti, Uredbi i nacionalnom zakonodavstvu.

SUSTAV VIDEONADZORA

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se isključivo u svrhu zaštite imovine kavane i restorana, njihovih posjetitelja i radnika, osim u slučaju kada prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Videonadzorom je obuhvaćen samo prostor kojim se postiže u stavku 1. navedena svrha.
Prostorije za osobnu higijenu i presvlačenje nisu i, sukladno zakonu, ne smiju biti obuhvaćene videonadzorom.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Trgovačko društvo Carski trg d.o.o. ne obrađuje osobne podatke o osobama mlađima od 18 godina pomoću kojih je dotične osobe moguće kontaktirati putem interneta bez izričitog dopuštenja roditelja ili zakonskog zastupnika.

Trgovačko društvo Carski trg d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim propisima koji uređuju to pitanje.

OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka odnosi se na obradu osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Trgovačko društvo Carski trg d.o.o. ne prikuplja i ne upotrebljava osjetljive podatke, osim ako su dobrovoljno dani radi pružanja adekvatne usluge i zadovoljavanja osobnih potreba (npr. prilagođavanje narudžbe iz jelovnika zbog vjerskih uvjerenja i sl.).

MEĐUNARODNI PRIJENOS PODATAKA

Trgovačko društvo Carski trg d.o.o. prenosi vaše podatke samo u zemlje Europske unije u skladu s važećim izvorima prava. Trgovačko društvo Carski trg d.o.o. ne prenosi vaše osobne podatke u Treće zemlje. Nastane li potreba za takvim prijenosom, trgovačko društvo Carski trg d.o.o. će vas na primjeren način obavijestiti te prijenos izvršiti samo u skladu s važećim propisima.

KOJA SU VAŠA PRAVA POVEZANA S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na Vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s Vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa trgovačkog društva Carski trg d.o.o. ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad Vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom trgovačkog društva Carski trg d.o.o. za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe trgovačko društvo Carski trg d.o.o., te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe trgovačko društvo Carski trg d.o.o. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

TRAŽENJE PRISTUPA OSOBNIM PODATCIMA KOJI SE ODNOSE NA VAS ILI TRAŽENJE ISPRAVKA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite pisanim putem na adresu elektroničke pošte: lvxor@lvxor.hr ili
na adresu Carski trg d.o.o., Ulica Slobode 46, Split.

ULAGANJE PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako smatrate da trgovačko društvo Carski trg d.o.o. nema zakonitu osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor pisanim putem na adresu elektroničke pošte: lvxor@lvxor.hr ili na adresu: Carski trg d.o.o., Ulica slobode 46, Split.

SIGURNOST

Koristimo niz tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera da zaštitimo Vaše osobne podatke od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.